Privacy en overigen

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid en geheimhouding
Op weg met vermissing verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de aangeboden dienstverlening van Op weg met vermissing.

Op weg met vermissing verbindt zich tot geheimhouding van deze informatie en handelt volgens de vereisten van de nieuwe privacywetgeving van AVG.

Het gebruik van ‘cookies’
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van u als terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van u op andere websites na te gaan. Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beperkte aansprakelijkheid
Op weg met vermissing levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Op weg met vermissing de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Op weg met vermissing kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Op weg met vermissing geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Op weg met vermissing kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Op weg met vermissing verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
Opdrachtnemer: Op weg met vermissing, statutair gevestigd in Schoonhoven.
Overeenkomst: een overeenkomst waarbij opdrachtnemer omschreven diensten verricht.
Opdrachtgever: degene die de dienstverlening aanvraagt en betaalt, dewelke ook de klant kan zijn.
Klant:  degene die de dienstverlening ontvangt.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
Op aanvraag van opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging.
Een overeenkomst komt tot stand als opdrachtgever de opdrachtbevestiging ingevuld en ondertekend aan Op weg met vermissing retourneert.

Artikel 3 Annulering afspraak
Afspraken kunnen door opdrachtgever slechts schriftelijk/per email worden geannuleerd.
Tenzij anders overeengekomen is bij annulering tot uiterlijk 5 dagen voor groepsbijeenkomsten, of 48 uur voor een individueel gesprek of zoals vermeld op de website, vóór de afspraak sprake van tijdige annulering. Bij tijdige annulering worden geen kosten in rekening gebracht.
Indien klant niet verschijnt voor een afspraak waarvoor Op weg met vermissing plaats en tijd heeft gereserveerd of de afspraak binnen 48 uur voor aanvang annuleert dan is Op weg met vermissing gerechtigd om een bedrag of het gehele bedrag voor niet-tijdige annulering van het gesprek in rekening te brengen.
Indien klant een lopend trainingstraject annuleert, worden de niet gevolgde dagdelen alleen bij aantoonbare overmacht terug betaald.

Artikel 4 Prijs en betalingen
De te betalen vergoedingen staan per dienstverlening vermeld op de website.
De prijzen en tarieven gelden onder voorbehoud van door Op weg met vermissing door te voeren prijswijzigingen.
Betalingen dienen te gebeuren voor aanvang van een trainingstraject, lotgenotenbijeenkomst, en individueel gesprek of zoals vermeld op de website.

Artikel 5 Klachtenprocedure
Ingeval opdrachtgever/klant niet tevreden is over de dienstverlening zijn volgende stappen te zetten:

5.1 Opdrachtgever/klant vraagt een afspraak tot gesprek met Op weg met vermissing, met als doel de klacht te bespreken. Deze afspraak wordt binnen de 14 dagen gepland. In dit gesprek worden de klachten geformuleerd en besproken en wordt naar een oplossing gezocht voor tevredenheid van beide partijen. Er wordt een schriftelijk verslag van deze klacht, het gesprek en de oplossing opgemaakt door Op weg met vermissing met voorlegging en goedkeuring (handtekening) van de opdrachtgever/klant. Hiermede is de klacht na uitvoering van de overeengekomen oplossing opgelost en kan niet meer tot een nieuwe klacht leiden.

5.2 Op weg met vermissing behoudt het recht tot 2 weken beraad indien niet tot een overeenkomst naar tevredenheid is gekomen tijdens het gesprek. Op weg met vermissing garandeert dat de klacht op serieuze wijze zal worden afgehandeld. Op geen enkele wijze kan hier echter een schade-eis aan verbonden worden, anders dan vermeld in artikel 8.

Artikel 6 Geheimhouding en privacy
Op weg met vermissing zal alle informatie geheimhouden die zij in het kader van de overeenkomst ontvangt van opdrachtgever/klant, conform de nieuwe privacywetgeving AVG. Zij kan alleen met schriftelijke instemming van opdrachtgever/klant anderen in een advisering betrekken.

Artikel 7 Intellectuele eigendom
Werkwijzen en modellen ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst, dan wel gebruikt bij de uitvoering van overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Op weg met vermissing, tenzij anders is overeengekomen. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden nadat schriftelijke toestemming daartoe is verkregen van Op weg met vermissing.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van overeenkomst is Op weg met vermissing slechts aansprakelijk van de door opdrachtgever geleden c.q. te lijden schade, daarvan uitgesloten indirecte schade of gevolgschade.
Voorts zal de te betalen schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van overeenkomst in geen geval meer bedragen dan ten hoogste het bedrag dat door opdrachtgever aan Op weg met vermissing moest worden betaald voor de te verrichten diensten uit hoofde van overeenkomst.

Artikel 9 Overmacht
Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Op weg met vermissing, al dan niet ten tijde van het sluiten van overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat de naleving van overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, gelden als overmacht. Overmacht, blijvend of tijdelijk, bevrijdt Op weg met vermissing van haar verplichting tot nakoming.

Artikel 10 Bevoegdheid tot opschorting
Indien opdrachtgever jegens Op weg met vermissing te kort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen (waarbij niet prompte betaling van de eerdere vervaltermijn op het overeengekomen tijdstip een dergelijke aanleiding zal vormen), is Op weg met vermissing bevoegd de uitvoering of verdere uitvoering van overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever op te schorten.

Artikel 12 Geschillen
Op alle overeenkomsten van Op weg met vermissing is Nederlands recht van toepassing.